De kleine lettertjes

Algemene Voorwaarden

Geen addertjes onder het gras

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN WORK@WEB
Hieronder vindt u de Algemene Leveringsvoorwaarden van WORK@WEB Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door WORK@WEB, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst welke door beide partijen is ondertekend. Door ondertekening van een overeenkomst met WORK@WEB verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden werden het laatst gewijzigd op 9 augustus 2013.


1. DEFINITIES

 1. a) Website: een geheel van pagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, welke onderling verbonden zijn dmv. hyperlinks.
 2. b) Onderhoud van een website: het door WORK@WEB inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde media (tekst, afbeeldingen, overige media zoals PDF of andere bestanden welke gedownload kunnen worden) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever. Onder onderhoud kan ook het herschrijven van de HTML-code in XHTML worden verstaan waardoor de website voldoet aan de webstandaarden van het W3C (World Wide Web Consortium). Verder is onderhoud de installatie van updates welke mogelijk uitgebracht worden voor het eventueel gebruikte CMS systeem waarin de website is ondergebracht.

c) Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie WORK@WEB een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.


2. TOEPASSELIJKHEID

 1.  a) Door ondertekening van een overeenkomst of offerte verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 2.  b) Afwijken van de Algemene Leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een door beide partijen ondertekende overeenkomst tussen de opdrachtgever en WORK@WEB opgenomen wordt.


3. AANBIEDING EN OFFERTE

 1. a) Offertes zijn geheel vrijblijvend.
 2. b) Offertes blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld.
 3. c) Wijzigingen in de oorspronkelijk ondertekende projectplan tussen de opdrachtgever en WORK@WEB zijn geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanhangsel of gewijzigde overeenkomst schriftelijk door beide partijen zijn aanvaard.


4. DUUR EN BEËINDIGING

 1.  a) Het ontwerpen van een nieuwe website door WORK@WEB voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.
 2. b) Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen WORK@WEB en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. De overeenkomst dient schriftelijk te worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden voor het verstrijken van het lopende contractjaar. 
 3. c) WORK@WEB kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met WORK@WEB gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden. 
 4. d) WORK@WEB heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. 


5. LEVERING EN LEVERTIJD

 1. a) Zodra WORK@WEB de benodigde gegevens heeft van de werkzaamheden (hoeveelheid pagina’s, teksten en/of beeldmateriaal, flash elementen in de site) zal gestart worden met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt WORK@WEB de opdrachtgever de verwachte oplevertijd mee. 
 2. b) Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt WORK@WEB na een analyse van de wensen eerst een projectplan en conceptontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. De opdrachtgever controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan WORK@WEB . Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn (twee weken) reageert op het concept, gaat WORK@WEB ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het concept. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het concept of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties zal WORK@WEB de gemaakte kosten te verhalen. Mocht WORK@WEB onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan WORK@WEB alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij WORK@WEB een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen. 
 3. c) Indien door schuld van de klant WORK@WEB de opdracht niet kan voltooien binnen de mondelinge of schriftelijke overeenkomst van de levertijd, dit door het niet verstrekken van de informatie die nodig is voor de voltooiing van de site, zal WORK@WEB zich genoodzaakt zien een elektronische herinnering aangetekend te versturen, met de mededeling dat de opdracht binnen 14 dagen geannuleerd zal worden, met behoud van de reeds aanbetaalde som. 
 4. d) Bij registratie van een domeinnaam via WORK@WEB dient te allen tijde rekening gehouden te worden met een levertijd van enkele dagen tot 2 weken. Deze termijn geldt vanaf het moment dat WORK@WEB de voor de domeinnaamregistratie benodigde documenten van de opdrachtgever ontvangen heeft (gegevens contactpersoon van de opdrachtgever en een uittreksel van de Kamer van Koophandel).
 5. e) De gemaakte website(s) worden op een met de opdrachtgever overeen gekomen wijze (ftp, e-mail, usb-stick of cd-rom) aangeleverd.


6. OVERMACHT

 1. a) WORK@WEB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer WORK@WEB als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. b) In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal WORK@WEB alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en WORK@WEB geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door WORK@WEB tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.


7. PRIJZEN

 1. a) Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. 
 2. b) Jaarlijks kunnen de tarieven worden aangepast met de prijsindexering volgens het CBS. Indien er sprake is van een onderhoudscontract zal dit 3 maanden van tevoren bekend gemaakt worden aan de opdrachtgever.


8. BETALINGSVOORWAARDEN

 1. a) Facturering geschiedt op basis van de offerte in 2 termijnen nl:
  50% aanbetaling na acceptatie van de offerte
  50% na oplevering van de website
 2. b) Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website wordt gesloten tussen de opdrachtgever en WORK@WEB is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door WORK@WEB het verschuldigde bedrag te voldoen.
 1. c) Bij een onderhoudscontract voor een website wordt door WORK@WEB aan de opdrachtgever elk kwartaal een factuur gestuurd. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door WORK@WEB het verschuldigde bedrag te voldoen. In overleg zijn andere termijnen mogelijk.
 2. d) Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan WORK@WEB over het openstaande bedrag. 
 3. e) Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door WORK@WEB een herinnering en aanmaning met een verzoek tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 8.c onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief. In het laatstgenoemde geval behoudt WORK@WEB zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen. 
 4.  f) Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 1 week na facturering WORK@WEB hiervan elektronisch of schriftelijk op de hoogte te stellen. WORK@WEB zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, welke binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden. 
 5. g) Indien WORK@WEB abusievelijk een hoger bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal WORK@WEB het teveel ontvangen bedrag direct na ontdekking of na verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever. 
 6. h) De opdrachtgever wordt eigenaar van, of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens WORK@WEB heeft voldaan.


9. COPYRIGHT

 1. a) Al het door WORK@WEB vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van WORK@WEB niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door WORK@WEB gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door WORK@WEB vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij WORK@WEB een contract is aangegaan. 
 2. b) Het eigendom van door WORK@WEB verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij WORK@WEB, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan WORK@WEB hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is WORK@WEB gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. 
 3. c) WORK@WEB behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


10. AANSPRAKELIJKHEID

 1. a) Voor zover WORK@WEB bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop WORK@WEB geen invloed kan uitoefenen kan WORK@WEB op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met WORK@WEB of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met WORK@WEB .
 2. b) In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is WORK@WEB slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van WORK@WEB voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. 
 3. c) De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie welke via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. WORK@WEB kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 4. d) WORK@WEB kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor het zich ongeoorloofd toegang verschaffen tot de website door derden. 
 5. e) WORK@WEB is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. 
 6. f) De opdrachtgever dient WORK@WEB terstond elektronisch of schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door WORK@WEB geleden schade.


11. OVERDRACHT VAN DERDEN EN VERPLICHTINGEN

 1. a) WORK@WEB noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.


12. RECLAME

 1. a) De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan WORK@WEB, waarna WORK@WEB deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan WORK@WEB binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan  onder "gebreken". 
 2. b) Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.


13. WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

 1. a) WORK@WEB behoudt zicht het recht voor deze Algemene Leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. b) Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 14 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. c) Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde Algemene Leveringsvoorwaarden, dan is deze gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de Algemene Leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de Algemene Leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging. (zie artikel 4 van deze leveringsvoorwaarden)


14. OVERIG

 1. a) WORK@WEB zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken als daar geen wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan WORK@WEB .
 2. b) Wanneer WORK@WEB bemiddelt bij webhosting voor de opdrachtgever, dan is deze gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster hanteert.
 3. c) Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. WORK@WEB zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 4. d) WORK@WEB is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. e) WORK@WEB is toegestaan om een niet al te opvallende link te plaatsen naar de website van WORK@WEB, op de website van de opdrachtgever met als tekst ontwerp en realisatie WORK@WEB, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.


15. GESCHILLENREGELING EN TOEPASSELIJK RECHT

 1. a) Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen WORK@WEB en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, als wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. 
 2. b) Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 3. c)  Alle geschillen, welke direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij een bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van de door de met WORK@WEB en de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van WORK@WEB beslissend.

  Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen.


WORK@WEB
Hoofdstraat 98
9601 EL  HOOGEZAND

KvK 01 131793
W workatweb.nl
I info@workatweb.nl

Website of webshop
laten maken?

Offerte Contact